Doorgaan naar artikel Ga naar voettekst

Privacy-statement

PRIVACY-STATEMENT

 VAN


Oranjevereniging Katwijk aan Zee verder te noemen “OV”:

Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, Schoolstraat 2B, 2225 KR te Katwijk, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 40446069
en

Stichting Huis van Oranje verder te noemen “HvO”,

Een stichting met volledige rechtsbevoegdheid, E.A. Borgerstraat 1, 2225 AN te Katwijk ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 40446069
samen te noemen “OV/HvO”
 De OV en HvO zijn verschillende rechtspersonen. Echter statutair en bestuurlijk zijn ze zeer nauw met elkaar verbonden. Activiteiten worden veelal gezamenlijk georganiseerd en persoonsgegevens worden zo nodig onderling uitgewisseld.

Dit Privacy-statement moet dan ook worden gezien als het gezamenlijke Privacy-statement van OV/HvO.

Algemeen

Dit Privacy-statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die de OV/HvO verwerken van de leden van OV, de donateurs, de sponsoren, de vrijwilligers of andere geïnteresseerden en deelnemers aan de activiteiten van OV/HvO verder te noemen “Relaties”.

Als u als Relatie persoonsgegevens aan OV/HvO verstrekt, dan geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacy-statement te verwerken. Wij adviseren u om het Privacy-statement goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor uw eigen administratie.

OV/HvO verwerkt persoonsgegevens. Wij willen hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy-statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door OV/HvO.

1. Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kan worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

 2. Verantwoordelijke

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Piet Freke, E.A. Borgerstraat 1, 2225 AN Katwijk

De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via penningmeester@ovkatwijkaanzee.nl

3.  Waarvoor verwerkt OV/HvO persoonsgegevens?

Als je eenmaal relatie van OV/HvO bent, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden en u te informeren over gerelateerde zaken aangaande het lidmaatschap, donateurschap, de sponsoring of het vrijwilligerswerk, maar ook als u een vraag stelt, verwerken wij uw gegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketing-doeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over de activiteiten van OV/HvO

In het kader daarvan worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam

b) adresgegevens

c) telefoonnummer

c) e-mailadres

e) bankrekeningnummer

OV/HvO verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

–          uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de afhandeling en/of contact over de door u aangevraagde en/of toegezegde informatie en/of diensten;

–          uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de organisatie georganiseerde activiteiten;

–          uw persoonsgegevens worden gebruikt om betalingen af te wikkelen.

4. Bewaartermijnen

OV/HvO verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens voor zolang dat nodig is voor de doeleinden waarvoor deze verzameld zijn.

Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal OV/HvO de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

5. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft OV/HvO passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

 6. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

Via de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. OV/HvO zal uw verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Als door OV/HvO uw verzoek niet inwilligt, zal zij dat altijd nader toelichten.

Als u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens kunt u eveneens contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. Door OV/HvO zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Als dat laatste het geval is, zal OV/HvO u hiervan op de hoogte brengen.

Als uw klachten heeft over de wijze waarop OV/HvO uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy-statement kunnen worden gericht aan verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.

7. Wijzigingen

Dit Privacy-statement kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacy-statement te bekijken.

Katwijk, 1 januari 2023